Анализи обратно

1,560

Райфайзенбанк: Възстановяването на инвестициите в основен капитал изостава, въпреки сравнително добрите данни за икономическия растеж

Икономистите на банката отчитат промяната в структурата на икономическия растеж на българската икономика през третото тримесечие на годината, като вътрешното търсене е било основният движещ фактор. Спестяванията намаляват като дял от БВП за пръв път от началото на кризата, като потвърждават известното оживление в потреблението. Изненадващо ниска през ноември е инфлацията, като подобна динамика не е била наблюдавана през предходните години. Би било трудно да се твърди обаче, че причината е рязко отслабване на търсенето. Нещо повече, тъй като търговският баланс през октомври е отрицателен вследствие на значителното нарастване на вноса, по-скоро е логично в данните за БВП за четвъртото тримесечие, които предстои да бъдат публикувани, да се очаква продължаващо възстановяване на вътрешното търсене.

„На фона на сътресенията в Европа, развитието на българската икономика изглежда стабилно, макар и далеч от желаното. Публичните финанси са в много добро състояние, производителността на труда нараства вече шесто поредно тримесечие с над 5% на годишна база, растежът на потреблението е налице,” коментира главният икономист на банката Калоян Ганев. „Положителните темпове на растеж на БВП обаче не бива да се преекспонират, тъй като все още има сериозни проблеми в икономиката, които не са преодолени. Нарастването на инвестициите през третото тримесечие на 2011 г., например, се дължи изцяло на натрупването на запаси, а не на инвестиции в основен капитал. Трудно е този факт да се интерпретира като сигнал за обръщане на посоката на икономическия цикъл към възход, тъй като той може да се дължи на надценени възможности за продажби от страна на търговците. Преките чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост спадат, което показва, че компаниите предпочитат да погасяват старите си задължения, вместо да правят нови инвестиции в производства. Да не забравяме състоянието на пазара на труда и рисковете за българската икономика, които крие развитието на ситуацията в Еврозоната,” допълва Ганев.

Акценти за месец декември 2011 г.

• Съгласно отчетните данни на НСИ, растежът на БВП през третото тримесечие беше 2.3% на годишна база. Вътрешното търсене нарасна с 5% и измести външния сектор от водещото място по приноси към нарастването на БВП.

• Нарастването на компенсацията на наетите лица общо за икономиката достигна 12.6% номинален растеж на годишна база, което оказа благоприятен ефект върху динамиката на потреблението. Обемът на инвестициите се увеличи с 9.5%, но нарастването се дължеше единствено на изменението на запасите.

• Спестяванията като дял БВП през третото тримесечие спаднаха до 25.1%, след като се покачваха непрекъснато от началото на рецесията.

• Инфлацията за месец ноември 2011 г. бе 0.3% спрямо октомври. Числото бе по-ниско от очакваното. Средногодишната инфлация спадна до 4.4%.

• През третото тримесечие производителността на труда нарасна с 5.7% на годишна база. Това е шестото тримесечие с растеж на показателя над 5%.

• Натрупаният за първите единадесет месеца на годината бюджетен дефицит достигна 1.4% от БВП. Стойността продължава да бъде значително по-ниска от заложените 2.5% за 2011 г. Фискалният резерв възлезе на 5.3 млрд. лв.

• През декември Fitch потвърди рейтинга на България на BBB-, като промени перспективата от „положителна” на „стабилна”. Standard&Poor's също потвърди рейтинга на страната на BBB, като запази стабилната перспектива.

• В края на ноември валутните резерви на страната бяха 13.2 млрд. евро, като покриваха 183.3% от паричната база (при изискване за покритие от 100%).

• През ноември делът на лошите и преструктурираните кредити достигна 22.1%. Месечният им темп на нарастване бе 0.9%, като в известен смисъл бе налице нормализиране след по-резкия скок на показателя през октомври.

• През октомври текущата сметка бе с дефицит от 142.1 млн. евро. Влошаването се дължеше на увеличения внос вследствие на подобреното вътрешното търсене. Все пак, от началото на годината текущата сметка акумулира излишък (1.3 млрд. евро), като на годишна база балансът се е подобрил с 1 млрд. евро.

• През октомври 2011 г. финансовата сметка реализира положителен месечен баланс – 163.4 млн. евро. Поради изходящите финансови потоци от началото на годината, към края на октомври натрупаното отрицателно салдо бе 1.5 млрд. евро.

• Нетните ПЧИ бяха с най-голямо положително салдо сред основните компоненти на финансовата сметка – 132.3 млн. евро, увеличавайки се със 66.2 млн. евро спрямо октомври 2010 г. С натрупване от началото на годината обаче размерът им се сви с 41% на год. база. Спадът на притока на ПЧИ в страната през 2011 г. се дължи основно на преработващата промишленост.

Можете да изтеглите пълния бюлетин от тук.Предстоящи форуми


Последни Добавени