Инвестбанк обратно


Инвестбанк АД е универсална търговска банка, предлагаща пълната гама продукти и услуги за корпоративни клиенти, институции и граждани.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Петя Славова

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Инвестбанк АД е създадена в съответствие с Търговския закон и Закона за банките през 1994 година. Банката притежава пълен лиценз от БНБ за извършване на всички видове банкови операции в страната и чужбина, разрешени от българското законодателство.

Банката е частно акционерно дружество с изцяло платен и записан капитал в размер на 32 322 584 лв.

Инвестбанк АД е член на Българската фондова борса, на националния картов оператор БОРИКА, на БАНКСЕРВИЗ и на Централния депозитар. Банката е напълно лицензиран инвестиционен посредник, опериращ според Закона за публично предлагане на ценни книжа, и първичен дилър на държавни ценни книжа.

Инвестбанк АД е една от банките, обслужващи държавния бюджет и общинските бюджети. Банката обслужва поделенията на “Български пощи”, териториални дирекции на Националната агенция за приходите /НАП/, дирекции на Агенцията за социално подпомагане /АСП/, регионални здравноосигурителни каси на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, има офиси на гранично-пропускателните пунктове на Национална служба “Гранична полиция” и др.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   111 900  102 571  90 134  88 503
   1 744  7 971  11 407  11 407
   15 471  15 489  15 709  11 044
   83 146  87 586  77 434  50 525
  54 255   51 645  43 448  28 021
   23 767  23 540  22 170  16 974
   393 611  377 310  537 881  592 347
   583 067  391 458  365 677  292 738
   493 413  477 580  473 540  320 801
   49 034  62 099  62 579  54 197
   118 356  140 638  119 477  85 632
   1 201 978  1 019 204  1 118 136  1 085 721
 • 2006 2005 2004
   35 708  21 644  16 760
   2 008  1 047  185
   -  -  -
   22 219  14 148  10 733
   13 939  7 970  5 018
   -  -  -
  338 295   225 202  86 131
   24 083  12 096  6 453
   134 776  137 774  68 157
   23 784  820  703
   15 315  13 997  9 826
   530 686  320 284  157 565

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени