Интернешънъл Асет Банк обратно


Интернешънъл Асет Банк АД оперира на българския финансов пазар от 13 декември 1989 година, като универсална банка с пълен лиценз за банкова дейност в страната и в чужбина, издаден от Управителя на БНБ под №Б-20.

Кредитният рейтинг на Банката, присъден от международната рейтингова агенция Moody’s Investors Service и потвърден отново през месец август 2011 година, е:

- Глобален рейтинг за депозити в местна валута В1, стабилна перспектива;

- Рейтинг за депозити в чужда валута В1 NP, стабилна перспектива;

- Рейтинг за банкова финансова стабилност Е+, стабилна перспектива.

Банката е лицензиран инвестиционен посредник, акционер в Централен депозитар, член е на Българската фондова борса – София и притежава брокерско място на нея. Лицензирана е от Министерство на финансите за продажба и обратно изкупуване на безналични ценни книжа на физически лица. Интернешънъл Асет Банк АД е директен участник в националния системен компонент TARGET-2 BNB и индиректен участник в системата SEPA кредитен превод, подагент е на Western Union.

Към месец юни 2011 г. общите активи, управлявани от Банката са в размер на 615 млн. лева, а собственият й капитал е над 66 млн. лева.

Интернешънъл Асет Банк АД е развила добре балансирана клонова мрежа, състояща се от 35 клона и 46 офиса, разположени в 68 населени места на територията на страната. 

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Иван Драгневски

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД е създадена на 13 декември 1989 г. като акционерно дружество. Централният й офис се намира в гр. София, бул. "Тодор Александров"№ 81-83. Банката е универсална, с пълен лиценз за вътрешни и международни операции.

13 декември 1989 г. – Чрез преобразуване на БНБ – Клон Кремиковци е създадена Търговска Банка Кремиковци със седалище в град София, квартал „Ботунец”. Управител на новосформираната със 100% държавно участие банка е Горан Горанов, а екипът от служители в началото наброява 30 души.

6 май 1991 г. – Търговска Банка Кремиковци е преименувана на Първа Източна Международна Банка АД. До края на 1991 г. броят на клоновете й нараства на 4.

1992 г. – Първо частно участие в Банката – фирма „Василка” придобива 30% дял от акциите. Първа Източна Международна Банка АД става член на Асоциация на банките в България и Reuters. Следва откриването и на втория клон на Банката в столицата – клон „Хиподрума”.

1993 г. – Банката е член на SWIFT.

1994 г. – Банката е с преобладаващо частно акционерно участие и самата тя става акционер в „Банксервиз” АД. Общият брой на клоновете и офисите достига 100, разположени в 76 населени места.

1996 г. – Към края на годината Банката има 11 регионални клона, 30 клона, 43 филиала и 14 офиса на територията на 74 населени места.

1997 г. – Получен е лиценз за инвестиционен посредник, Банката става член на Българска фондова борса и MasterCard Europe S.А., както и акционер в Централен Депозитар АД. По това време тя е втората по големина частна банка в страната и има 20 ностро сметки в 8 валути и мрежа от над 365 кореспонденти.

1999 г.  – Направена е първа копка на новата сграда на Централно управление, намираща се на бул.”Тодор Александров” 81-83. Броят на служителите надхвърля 500.

2001 г. – Клоновата мрежа на Банката включва 30 клона, 11 офиса и 15 филиала на територията на цялата страна.

2002 г. – Завършена е новата сграда на Централно Управление, която е с уникална архитектура и привлича вниманието на жителите и гостите на София с ключовото си местоположение в бъдещото „сити” на града. Банката става акционер в Пенсионно осигурително дружество „Лукойл Гарант – България’’ АД (понастоящем ПОАД „ЦКБ-Сила”).

2003 г. – Включване на Банката в системата за разплащане RINGS.

2004 г. – Промяна на името на УНИБАНК АД. Започва да се предлага услугата Интернет банкиране. В края на годината е подписан първия клубен заем с Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и Dresdner Bank AG.

8 февруари 2005 – Името на Банката вече е Интернешънъл Асет Банк АД. През същата година Банката става член на БОРИКА и настоятел във фондация „Атанас Буров”.

17 юли 2006 – Подписан е първият синдикиран заем с водещи мениджъри Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и HSH Nordbank AG. Открит е клон Лозенец

15 юни 2007 г. – Първи подчинен срочен дълг в размер на 10 млн. евро. Открит е клон Любляна

23 май 2008 г. – Открита е новата сграда на клон Велико Търново, безспорно най-красивият банков офис в старата ни столица. През същата година е осъществена клубна сделка със седем западноевропейски банки.

2009 г. – За първото полугодие на годината Банката е класирана на шеста позиция по показателя възвръщаемост на капитала (RoE 22,63 %) и на седма позиция по показателя възвръщаемост на активите (RoA 2,35%), като с това затвърждава стабилната си позиция в банковата система.

2010 г. – Интернешънъл Асет Банк АД получава отличието „Най-печеливша банка“ на VIII-то Международно финансово изложение Банки Инвестиции Пари.

2011 г. – Клоновата мрежа на Банката вече включва 35 клона и 46 офиса в 68 населени места в цялата страна. 

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 Изнесени работни места броя
16 ПОС Терминали броя
17 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   65 575  67 773  54 250  54 870
   5 002  15 108  6 422 14 221 
   9 670  10 612  10 563  9 444
   37 728  42 242  41 390  34 513
   20 911  19 195  18 665  13 677
   18 428  17 155  15 333  13 291
   257 365  224 618  248 203  245 473
   206 568  134 497  133 947  107 809
   285 177  303 066  306 823  293 149
   6 639  6 930  6 790  6 274
   8 009  7 487  15 240  14 294
   622 564  525 797  568 782  523 276
  - 652 700 664
   - 78 77 76
   - 4 4 3
   - 120 119 118
   - 27 25 17
 • 2006 2005 2004
   41 955  33 409 29 427
   10 010  5 451  4 040
   -  -  -
   24 304  17 104  12 505
   8 760  4 993  2 908
   -  -  -
   244 004  175 446 137 207
   14 218  12 851  9 969
   202 666  119 008  93 508
   4 754  1 640  1 077
   1 790  5 264  1 831
   387 791  273 282  209 089
  617 582  578
  65 60  56
  3 2  2
  102 71  49
  16 12  11

Продукти

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени