Токуда Банк обратно

tokuda bank

Токуда Банк АД е универсална търговска банка, притежаваща пълен лиценз за извършване на банкови услуги в страната и чужбина, издаден от Българска народна банка.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Артур Стерн

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Токуда банк АД е учредена на 27.12.1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон.

Банката е с двустепенна форма на управление и е част от икономическата група Tokushukai Medical Corporation, чийто основател и собственик е д-р Торао Токуда. Тя е универсална търговска банка, притежаваща пълен лиценз за извършване на банкови услуги в страната и чужбина, издаден от Българска народна банка. Лицензирана е от Комисията за финансов надзор като инвестиционен посредник.

От своето създаване непрекъснато увеличава пазарния си дял, като е насочена към фирми и дейности от здравния сектор, кредитиране на малки и средни предприятия, банкиране на дребно.

Мажоритарен собственик на банката е International Hostpital Service Co., притежаващ 94 на сто от уставния капитал на банката.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 Изнесени работни места броя
16 ПОС Терминали броя
17 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   40 452  40 088  38 741  36 113
   365  1 692  2 855  4 094
   3 853  3 797  3 136  2 125
   24 881  22 758  21 504  15 226
   14 817  12 203  12 536  7 881
   9 906  10 099  9 252  5 668
   119 484  87 964  106 183  118 257
   226 059  172 562  178 917  136 343
   161 026  169 875  141 356  110 018
   6 801  6 236  4 796  2 997
   33 570  37 932  37 201  21 930
   412 275  333 489  340 576  301 326
  - 313 304 241
   - 35 23 19
   - 5 13 6
   - 105 55 54
   - 15 13 5
 • 2006 2005 2004
   32 013  30 908  13 496
   1 306  2 483  1 202
   -  -  -
   7 971 6 139  4 014
   2 712  1305  1 095
   -  -  -
   105 672  39 881  29 301
   -  -  -
   47 742  26 710  19 764
   1 204  1 018  182
   12 705  6 180  810
   146 433  82 922  51 543
  196 166  125
  14 13  7
  6 3  1
  26  2  -
  2 2  2

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени