ПОД Бъдеще обратно


Допълнителното пенсионно осигуряване се осъществява чрез пенсионни схеми на капиталово покривен принцип на базата на дефинирани предварителни вноски.

Средствата на фондовете се управляват с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


С решение на Комисията за финансов надзор на 30.07.2003г. на "ДЗИ-ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ"АД е издадена ЛИЦЕНЗИЯ за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

С Решение на СГС от 2007 г. е вписано новото наименование на дружеството "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ"АД.

Фондове управлявани от дружеството са:

"ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ";

„ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИOНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ";

„УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ".

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени