И Ар Джи Капитал-3 обратно


Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ е основано през 2006г. Предметът на дейност на И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ, съгласно неговия Устав, е набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните парични средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), покупка на правото на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с осъществяването на посочените по-горе дейности.

И Ар Джи Капитал-3 е регистрирано за търговия на неофициалния пазар на БФБ с борсов код 5ER (стар борсов код ERGC3). Дружеството има широк кръг акционери – институционални инвеститори и частни лица.

И Ар Джи Капитал- 3 е третото от серия акционерни дружества със специална инвестиционна цел, основани съвместно от Сердика Капитал Адвайзърс, САЩ и Българо-американския инвестиционен фонд. Основният замисъл на тези дружества е да инвестират в конкретни имоти, за които има предварително сключени дългосрочни договори за наем със солидни наематели. По този начин всяко дружество от серията И Ар Джи Капитал предлага на инвеститорите защитена от инфлацията инвестиция със стабилна дивидентна доходност и възможност за значителна капиталова печалба. Всяко дружество е специализирано, но инвеститорите могат да постигнат диверсификация като придобиват акции на различните дружества от серията в избрана от тях комбинация.

Основните партньори на И Ар Джи Капитал- 3 са:

  • Сердика Капитал Адвайзърс, САЩ – консултант;
  • Сердика Капитал Адвайзърс, САЩ – обслужващо дружество;
  • “Обединена българска банка” АД –банка-депозитар;
  • “Делойт и Туш”, България – одитор

И Ар Джи Капитал– 3 е публично дружество и редовно се отчита пред Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса – София” АД. Периодичните финансови отчети и друга съществена информация могат да се получат от техните електронни страници или от директора за връзки с инвеститорите на дружеството.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени