ФеърПлей Пропъртис обратно


ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Дружеството е регистрирано на 28 юли 2005 г. и е част от икономическата група на ФеърПлей Интернешънъл АД. ФПП е първото дружество от групата листвано на Българска фондова борса /БФБ/.

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ инвестира в закупуването на недвижими имоти (парцели и сгради), както и в строителство и въвеждане в експлоатация на нови сгради на територията на Република България. Приоритетните целеви пазарни сегменти, към които дружеството е ориентирано са луксозни апартаментни комплекси на територията на страната, търговски и офис площи в района на град София, центрове за балнеология и рехабилитация . 

От получаването на лиценз до момента фондът успешно осъществи четири процедури по увеличение на капитала си и издаде една облигационна емисия. След четвъртото увеличение през месец април 2008 година, основният капитал  на дружеството възлиза на 55,825 млн. лева.

Инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ включва 15 проекта от различни пазарни сегменти. Към 30 юни 2009 г. дружеството е инвестирало 171 млн. лв.  Общата стойност на инвестициите се очаква да достигне 406 млн. лв., а разгърната застроена площ на изградените имоти  - 328 хил. кв. м.

За периода от своето учредяване дружеството се утвърди като лидер на местния пазар за секюритизация на недвижими имоти. ФПП е най-голямото по активи дружество за секюритизация на недвижими имоти без земеделска земя (13.1% пазарен дял) и третото по този показател сред всички АДСИЦ на БФБ, инвестиращи в недвижими имоти (по статистика на КФН към 30  юни 2009 г.).

Основен акционер в дружеството е ФеърПлей Интернешънъл АД със 67% дял в капитала, останалите акционери са институционални инвеститори (10 пенсионни, 16 договорни фонда, 4 инвестиционни дружества) и над 260 юридически и физически лица, дребни инвеститори.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени