КД Инвестмънтс обратно


КД Инвестмънтс ЕАД е основано и регистрирано като ЕАД в съответствие с Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицензирано от Комисия за Финансов Надзор.

Анализи

Новини

Съвет на директорите

Кратка История


КД Инвестмънтс ЕАД е лицензирано от Комисия за Финансов Надзор с Решение № 396-УД от 24.09.2003г.и регистрирано в СГС по фирмено дело № 10921/2003г.

КД Инвестмънтс ЕАД управлява дейностите по набиране на парични средства чрез публично предлагане и обратно изкупуване на акции  на инвестиционно дружество от отворен тип КД Пеликан АД , и дялове на ДФ КД Акции България и ДФ КД Облигации България и по инвестиране на набраните средства в ценни книжа. КД Инвестмънтс ЕАД води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността, грижи се за рекламната и маркетинговата дейност на дружеството и фондовете.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени