Еврохолд България обратно


Еврохолд е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в предлагането на небанкови финансови услуги, управление на активи, общо застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Успешното интегриране на тези взаимно допълващи се дейности подпомага създаването на устойчиви и рентабилни канали за продажба и води до реализирането на значителни финансови и оперативни синергии.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Асен Христов

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Еврохолд България е холдингова компания, основана през 1995 г. В продължение на 15 години Холдингът, чрез дъщерните си дружества, развива дейност в различни сектори от икономиката като производство, небанкови финансови услуги, застраховане, лизинг и продажба на нови автомобили. Значими инвестиции на компанията през годините са създаване, придобиване и управление на дружества с национално и регионално икономическо значение.

Еврохолд България е една от водещите публични компании, чийто акции се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Инвестиционният портфейл на Холдинга включва дъщерни дружества, извършващи дейности в четири направления - финансови услуги, продажба на автомобили, лизинг и застраховане. Взаимно допълващите се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компаниите в холдинговата структура, оптимизиране на разходите, засилване на конкурентоспособността и в резултат на това повишаване на печалбата на Еврохолд.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени